Araç Kiralama Sözleşmesi

1- İş bu sözleşme ile kiralayan Ekar Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı ( bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir” sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI’ya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı ( kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı, şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

2- Kiracı vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki EKAR istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Kiracı vasıtanın kiralama süresini uzatmak isterse EKAR’a başvuracak ve onay alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, kiracı aracı hukuka aykırı olarak yeddin de bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için navigasyon, bebek koltuğu, kar lastiği gibi ilave hizmetleri talep ettiği takdirde bu isteklere ait ilave ücreti ödemekle yükümlüdür.

3- Vasıtanın kullanımı:

a- Vasıtanın durumuna göre en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ya da sözleşmede imzası bulunan ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre EKAR, kiracıdan kiralama bedeli dışında ek teminat ya da sigorta bedeli tahsil ve talep edebilecektir. Kiracının ya da ek sürücünün, sürücü belgesinin iptal olması durumunda sürücü aracı derhal iade ile yükümlüdür. Sürücü belgesinin iptali nedeniyle yaşanabilecek her türlü adli ve idari yaptırımdan kiracı ve ek sürücü müteselsilen sorumlu olacaktır.
b- Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıç sözleşme üzerine isimleri kaydettirilen ve a maddesinde tanımlanan koşulları sağlayan sürücüler tarafından da kullanılabilir.
c- Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin iş bu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını sağlamakla mesuldür. Sözleşme şartlarına aykırılık oluşması ve buna müteakip doğacak tüm zararlardan kiracı ve kullanma yetkisi tanınan ek sürücü müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

4- Kiracı,kiralayan tarafından aşağıda verilen hizmetleri ve iş bu hizmetlere ait sözleşme bedelleriniEKAR’ın isteği ve belirttiği şartlarda ödemekle yükümlüdür.

a- Araç Kiralama Bedeli:EKAR tarafından belirlenmiş olan fiyat listesine göre kiralanan vasıtanın, kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini kiracı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu bedel anlaşmaya varılan kiralama şartları için geçerli olup kiralama süresi, tarihleri, alış ve bırakış yerleri şartlarından herhangi birisinde bir değişiklik olması halinde kiralayan kiralama bedelini, kiralayanın www.ekartur.com internet sitesinde yayınladığı güncel fiyat üzerinden hesaplayacaktır. KİRACI kiralama süresinde sonradan yapılacak uzatmalarda oluşabilecek bu fiyat farkını peşinen kabul eder. Günlük bedel ile kiralama günü çarpılarak Toplam Kiralama Bedeli hesaplanır. Kiralama süresinin 24 saat ve katları olmaması durumunda, son kiralama günü toplam kiralama bedeline tam gün olarak yansıtılır. Bu fiyatlama uygulaması kiracının vasıtayı sözleşmede belirtilen zamanda iade etmediği tüm durumlar için de geçerlidir. ( Bu maddeye kiralama süresinin 1 saat aşılması durumunda anlaşılan ücretin 1\3 , 2 saat aşılması durumunda 2\3 ü , 3 saati aşması durumunda , 1 günlük araç kiralama ücretinin tamamını öder eklenmeli )
b- Kaza ve Hasar Teminat Limitleri ve Bedelleri: Bu sözleşme kapsamında teslim edilen aracın kaza ve hasar teminat kapsamı, teminatın limitlerini ve bu teminatların bedellerini ifade eder. Bu teminatların kiracı tarafından satın alınmış olanları ek teminatlar olarak RA’da gösterilmiştir. Kiracı bedelini ödemeyerek satın almadığı bir teminattan hasardan sonra bedelini ödese dahi yararlanma imkanına sahip değildir. Kaza ve hasar teminatlarının geçerli olabilmesi için bu sözleşmede yazan şartların ve kasko ve zorunlu mali mesuliyet sigortası geçerlilik şartlarının yerine getirilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde kiracı hasar teminat bedellerini ödemiş dahi olsa verilen bu teminatlar geçersizdir. Kaza ve hasar teminatının geçerli olabilmesi için teminat bedellerinin kiracı tarafından kiralayana en geç aracın teslimi aşamasında ödenmiş olması gereklidir. Aracın teslimi aşamasında kaza ve hasar teminat bedeli ödenmediği takdir de kiracı meydana gelen hasardan sorumlu olacaktır.
c- Muafiyetli Kaza & Hasar Teminatı (CDW):Aracın çalınması (sözleşmede çalınma da bir hasar alarak kabul edilmiştir), yangın, sel, seylap, terörist ve toplumsal hareketler veya bir kaza sonucu araçta meydana gelen hasarları teminat altına alır. Ancak bu teminatta kiracı, RA’dabelirtilen “Hasar Muafiyet Tutarını” kiralayana ödemekle yükümlüdür. Bu muafiyet oluşan hasarla ilgili kiralayan tarafından yapılan bir takım operasyonel masraf ve hizmetlerin bedeli olup, kiracının zararın doğmasında kusursuz olması halinde bile bu bedeli ödeme mecburiyeti ortadan kalkmaz.CDW – Muhafiyetli Kaza sigortası / Mini Hasar : Çarpışma halindeki hasarları kapsar. Sigorta şartlarının yerine getirilmesi halinde çarpışma sonucu oluşan hasarın , araç grubuna göre değişen tutarlarda kısmı müşteriye ait olmak üzere , hasarı tazmin eder. Bu sigorta çarpışma halinde olmayan ( park yeri , lastik , cam ,far ) kapsamaz. TP – ARAÇ HIRSIZLIK GÜVENCESİ Aracın çalınması ile , sigortanın ödemeyi yapması arasında geçen sürede doğan iş kaybı tazminatını teminat altına alır.
d- Genişletilmiş Kaza & Hasar Teminatı (SCDW): Bu teminatı satın alan kiracının; c maddesinde ki teminatta bulunan "Hasar Muafiyet Tutarını”ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırır.
e- Ek İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı (IMM): Kiralanan araç ile kiracının üçüncü kişilere vereceği maddi zararlar (karşı aracın içindeki yolcular da dahil) Karayolu Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS) yasal asgari limitleri dahilinde teminat altındadır. Bu ZTS yasal asgari limitlerinin üzerindeki zararlardan kiracı sorumludur. Bu teminatı ek olarak isteyip satın alan KİRACI; bu yasal limitlerin üzerine RA’da belirtilen EK IMM TUTARI kadar ilave teminat hakkı satın almış olur. Bu teminat maddi zararlar için geçerli olup üçüncü kişilerin manevi tazminat taleplerinden KİRACI şahsen sorumludur.
f- Ferdi Kaza Teminatı (PAI):Bu teminatı ek olarak isteyip satın alan KİRACI; araç ile meydana gelen bir kazada, araç içindekilerin tedavi masrafları ile ölüm ve sürekli sakatlık risklerinden birisinin gerçekleşmesi halinde RA’da belirtilen Ferdi Kaza Teminat limitleri dahilinde teminat hakkı satın almış olur.
g- Lastik & Cam & Far Teminatı (LCF): Kiralanan aracın lastik ve cam aksamlarında herhangi bir kazaya bağlı olmaksızın meydana gelen hasarlar diğer hasar teminatlarının dışında olup her zaman kiracının sorumluluğundadır. Bu teminatı satın alan kiracı; kiraladığı aracın lastik veya cam aksamlarında meydana gelen hasar ve zararlardan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırır.
h- Ek Ekipman ve Hizmet Bedeli:KİRACI'nınKİRALAYAN'dan talep etmiş olduğu ekipman (navigasyon, bebek koltuğu vb.) ve hizmet (adrese veya başka bir noktaya teslim, bırakma, köprü otoyol geçiş bedel tahsili vb.) bedelleridir. KİRACI tarafından satın alınan bu ekipman ve hizmetler ile bunların bedelleri RA’da"Ekstra Hizmetler" başlığı altında ücretleriyle birlikte belirtilmiş ve KİRACI tarafından anlaşılmıştır.

5- Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar veya kaza izinin olmadığını kabul eder. Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı vasıtada, kullanım hatası nedeniyle ya da dikkatsizlik nedeniyle oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, poliçe dışında kalan ve sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektriksel ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.( Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi nedeniyle şanzıman dağılması, aracın altının vurulması, lastik ve jant gibi akşamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanılması vb.)

6- Kiracı tarafından kullanılan vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan Muafiyetli Kaza & Hasar, Genişletilmiş Kaza & Hasar, Ek İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Lastik & Cam & Far Teminatı ile koruma sağlamak istediği takdir de, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca peşin olarak ödemek koşuluyla istifade etme hakkına sahiptir. Aksi takdir de her türlü idari, cezai ve hukuki sorumluluk münhasıran kiracıya ait olacaktır.

7- Kiracı, vasıtanın üst kısımlarında meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencelerini kabul etmiş dahi olsa aşağıda belirtilen koşullarda bir hasar meydana geldiği takdirde hasar sorumluluğunu ve bu hasara ilişkin masrafları itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a- Kaza anında kiracı ya da sürücünün alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olması hali,
b- Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda ( Kaza tespit tutanağında kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi)
c- Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı ve kasıtlı kazalarda
d- Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde
e- Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü dışında bir kişinin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kazalarda
f- Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

8- Kiracı veya ek sürücü vasıtanın kiralama süresi içerisinde herhangi bir kaza meydana gelmesi halinde ilerde hukuki veya cezai bir uyuşmazlık meydana gelmesi ihtimaline istinaden kiralayan EKAR’ın çıkarlarını korumak için aşağıda yazılı önlemleri almak zorundadır. İş bu önlemler alınmadığı takdirde meydana gelebilecek maddi ve cezai uyuşmazlıklardan kiracı sorumluluğu ve bu masrafları itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a- İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak.
b- Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini almak
c- Sorumluluğu ya da suçu kabullenmemek
d- Yeterli güvenlik önlemleri almadan vasıtayı terk etmemek
e- Maddi, ölümlü ya da cismani zararla sonuçlanan kazalarda durumu derhal en yakın emniyet birimine bildirmek
f- Kaza bildirimini, ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise ya da en yakın EKAR ofisine ulaştırmak.

9- 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelebilecek tüm sorumluklar kiracıya aittir.

10- Kiracı, kendisine teslim edilen vasıtayı bu sözleşmede yazılı kullanım amacının dışında hiçbir maksatla kullanmayacağını taahhüt eder. Vasıtanın sözleşmede yazılı kullanım amacı dışında kullanıldığı tespit edilirse Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil tüm mevzuat çerçevesinde doğabilecek her türlü risk ve zararın kendisine (kiracıya) ait olacağını kabul eder. İş bu kullanım nedeniyle kiralayana gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırımların ve uğranılan zararların ferileriyle birlikte kendisine rücu edilebileceğini bilmekle bu hususları aynen kabul eder.Ayrıca kiracı kiralanan aracı hiçbir şekilde başka şahıs ya da kuruluşlara kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşulla olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmaya kişilere kullandırılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespit edilmesi halinde hasar teminatları geçerli olmayacak ve meydana gelebilecek bütün zarar ve ziyanlardan kiracı sorumlu tutulacaktır. CEZAİ ŞART MADDESİ EKLENEBİLİR.

11- Kiracının kullanımı nedeniyle vasıta trafikten men edildiği ya da trafiğe çıkışına müsaade edilmediği hallerde aracın kullanılmayan günleri nedeniyle oluşabilecek kazanç kaybı ve aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli, idari para cezaları ve meydana gelebilecek tüm zarar ve masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır.

12- Kiracı, işbu sözleşmenin 10. Maddesine aykırı olarak kiralanan vasıtayla mal veya yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan EKAR hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, sorumluluk tamamen kiracı ve vasıtanın sürücüsüne aittir. Kiracı taşımayı usulsüz olarak yerine getirdiği takdirde kiralayan EKAR’a yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar kiracıya fatura edilecektir. Söz konusu zarar ve hasar bedelleri kiralama başlangıcında RA’da belirtildiği şekilde, kiracıdan alınan DEPOZİTO teminatından tahsil edilebilir ve bu duruma kiracı hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.Aynı zamanda fazla yük yada yolcu taşınması sonucu , araçta oluşan tüm hasarlar , sigorta ve kasko teminatları dışında kalarak , tüm hasar kiracıdan karşılanır eklemeliyiz.

13- Kiracı’ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler Kiracıya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir. RA’da yazılı kiralama süresince ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazılı bedeli ödeme yükümlülüğü kiracıya aittir.Kiracı tarafından trafik ceza tutanağı üzerinde yazılı bedel ödenmediği takdirde kiraya veren EKAR, ceza bedelini kiralama başlangıcında RA’da belirtilen tutar üzerinden alınan DEPOZİTO TEMİNATINdan tahsil edebilir.Bu kısımda açık var. Verilen kredi kartından tahsil eder diyelim. Alkolden yada ehliyetsiz araç kullanımından kaynaklı firmaya kesilecek trafik ceza tutarı depozitoların üstünde olabilir.

14- Araçlarda kullanılan yakıt markası kiracının insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararın karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ve kiracı muhattap olacaktır.

15- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralanan vasıtayı ön uyarıya gerek kalmadan EKAR’a teslim etmekle yükümlüdür. Kiralayan EKAR, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve iş bu sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu fesih sebebiyle kiracı ne nam altında olursa olsun EKAR’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kiracı fesihe müteakip derhal aracı kiralayana teslim edeceğini kabul eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir. Fesih bildirimine rağmen kiracı 3 gün içerisinde aracı teslim etmediği takdirde, kiracı hakkında TCK ilgili hükümlerince suç duyurusunda bulunacaktır.

16- Kiracı sözleşme süresi sona erdiği takdirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukukunca suç teşkil edeceğini kabul eder. Kiralanan vasıtanın kira süresi bitmesinden sonra, iş bu sözleşmede belirtilen kiracı ve ek sürücü dışında 3. Bir kişi tarafından kullanılması halinde, yasalara aykırı şekilde araç kullanılması halinde hasar ve sorumluluk anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edilemeyeceği hususu kiracıya bildirilmiş olup haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

17- Kiralayan kiralama başlangıcında RA’da belirtildiği şekilde, 750.00 TL (Yediyüzelli Türk Lirası) bir bedeli DEPOZİTO teminatı olarak kiracıya ait kredi kartından tahsil eder. kiralayan gerekli gördüğü durumlarda depozito bedelini 3.000 TL (üçbin Türk Lirası)'na kadar kiralamanın başında veya süresi içerisinde çıkartabilir. KİRALAYAN'ın teminat amaçlı olarak POS makinesi veya mail order yöntemi ile BLOKE PROVİZYON işlemi yapabilmesi için KİRACI, kiralayana RA'da bilgileri yazan kendisine ait geçerli bir kredi kartı verecektir.

18- Kiracının kiralamayı RA'da belirtilen tarih ve/veya saatten önce sonlandırması, KİRACI'ya ücret iadesi hakkı doğurmaz. Kiracının kiralamayı kiralayana haber vererek ya da tek taraflı olarak RA’da belirtilen tarih ve/veya saatten sonra sonlandırması durumunda ise, kiralayan madde 4-A belirtildiği şekilde ek kiralama bedelini hesaplayıp, mevcut depozito bedelinden ya da kiracının kredi kartından tahsil edecektir. Aracı kiralayana iade ettikten sonra bile bu sözleşmeye göre sorumlulukları devam eden KiRACI’nın ödemekle yükümlü olduğu bedel ve bedeller doğması halinde (arıza, hasar, trafik cezası, köprü ve otoyol geçişleri vb.) KİRALAYAN, KİRACI'nın kendisine verdiği kredi kartından bu bedel ve bedelleri mail order yöntemiyle tahsil edebilir, KİRACI bu konuda KİRALAYAN'ı yetkili kılmıştır. KiRACI'nın ödemekle yükümlü olduğu tutarın KİRACI'nın kredi kartından provizyon alınamaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilememesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muacceliyet kesp edeceğini taraflar kabul etmektedirler. KİRACI kendisine ait kredi kartının KİRALAYAN'a önemli bir teminat oluşturduğunu, KİRALAYAN'ın KİRACI tarafından kiralama esnasında veya sonrasında (hasar, köprü ve otoyol geçişleri / kaçak geçişler, trafik para cezası, kiralama süresinde değişiklik, ilave hizmetler, üçüncü kişilere verilen zararlar ile sözleşme ihlalleri vb.) doğabilecek zararların tazmininde bilgilerini KİRALAYAN'a verdiği bu kredi kartından POS veya MAILORDER yöntemiyle tahsilat yapabileceğini, buna rıza gösterdiğini,KİRALAYAN’ı yetkili kıldığını, bu çekimler veya blokeler nedeniyle azalan kart limitini başka alışverişlerinde kullanamama riski olduğunu peşinen itirazsız kabul eder.

19- Araç KİRACI’ya kiralandığı süre içerisinde RA’da"KM Kullanım Hakkı" alanında yazılan kullanım sınırı şartıyla kiralanmıştır. Bu sınırın aşılması halinde kilometre başına ödenecek aşım ücreti de yine RA da "İlave KM Ücreti" alanında belirtilmiştir. Limit kullanım kilometresinin aşıldığı durumlar için ilave km kullanım ücreti kiralamanın sonunda hesaplanır ve KİRACI tarafından KİRALAYAN'a ödenir. Bu tutarın ödenmemesi halinde Madde 4 hükümleri uygulanır.

20- 8.1. KİRACI’nın yabancı uyruklu olması halinde KİRACI iş bu sözleşme ile ilgili olarak Türk Mahkemeleri’nden alınan ilamın kendi ülkesinde dahi uygulanmasını kabul ettiğini beyan etmiştir. Tarafların birbirlerine yapacakları bildirimler için bu sözleşmede yazan adresler bildirim adresi olarak geçerli olacağı gibi sözleşme imzalanmasından önce veya sonrasında tarafların edindikleri kayıtlı elektronik posta adresleri (e-posta) aracılığıyla yapılacak bildirimler de ilgili yasal mevzuat çerçevesinde birbirlerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu sözleşmede yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir geçersizlik, icra edilmezlik ve yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması; sözleşmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz.

21- KİRACI, iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda KİRALAYAN'ın yasal defter ve belgeleri, hesap özetleri, kargo teslim formları (kargo ve postalarKİRACI’nın bildirdiği ve RA da yer alan adrese gönderilecek olup, anılan kargonun gönderilen adreste KİRACI veya 3. bir kişi tarafından teslim alınmış olması kargonun KİRACI’ya teslim ve tebliğ edildiği anlamına gelecektir), RA vb. KİRALAYAN tarafından ibraz edilen her tür belgenin (eposta çıktısı, faks, fotoğraf, ses ve görüntü kaydı, vs.) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen senet niteliğinde olduğunu ve başkaca bir senet, delil veya belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kat’i delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

22- Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklarda münhasıran ADANA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.


• Daha güvenli bir sürüş ve kiralama için son 6 ayda firmamızdan araç kiralamamış müşterilerimizin finansal analizleri findeks.com sitesi üzerinden yapılacaktır. Rapor gönderimi sizin tarafınızdan onaylanmadığı veya finansal analiz sonucu Ekar & Global Rent a Car araç kiralama şartlarını karşılamadığı takdirde rezervasyon yapılmış bile olsa araç teslimi yapılmayacaktır.

• Kiralama esnasında yukarıdaki ön şartlar aranacağı için ehliyet ve kredi kartınızın yanınızda olması halinde aracı teslim alabilirsiniz. Türk vatandaşı olmayan müşterilerimizin pasaport ve Türkiye'ye giriş tarihinin 6 aydan daha kısa olduğunu gösterir bir belgeyi de ilave olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 6 aydan daha uzun süredir Türkiye'de bulunan yabancı ehliyetli müşterilerimizin Türk Ehliyeti göstermeleri gerekmektedir.