Trafik Ceza Kodları , Trafik Ceza Anlamları , Trafik Ceza Tutarları

Günümüzde araç kullanmak kadar trafik kurallarına uymakta oldukça önemlidir. Trafik kuralları belirli çerçeve ve kanunlar içerisinde trafiği tehlikeye sokmamak amacı ile uygulanan idari para cezasıdır. Bu cezalarında kendine göre belli başlı maddeleri vardır. Ehliyet sahibi olup, karayollarında araç kullanan her vatandaş trafik kurallarına uymak zorundadır. Kurallara aykırı davranan vatandaşlar hakkında trafik cezası ( idari para cezası) ile cezalandırılır. Bazı kurallara uymamak, ehliyetinizin elinizden alınmasına kadar yol açabilir. Bu kurallar hakkında sizlere birkaç bilgi vereceğiz. Ceza tutanağınızda yazan maddelerin ne anlama geldiğini bu yazımız üzerinden öğrenebilirsiniz.

Trafikte araç kullanırken, lütfen trafik kurallarına riayet edelim. Sevdikleriniz ve özellikle kendi canınızı tehlikeye sokacak durumlardan kaçınalım. Trafik kurallarına ihlal eden vatandaşları uyaralım, hatta bunları trafik denetleme müdürlüğüne ihbar edelim.

Trafik Cezası Tutanağındaki Kodlar ve Anlamları

Trafik kurallarına uymak sadece araçlarla yapılan bir şey değil, ayrıca yaya olarak ta karayollarında uymanız gereken kurallar mevcuttur. Trafik cezaları sadece araçlara yazılmaz, yaya olduğunuz halde bile cezai işleme tabi tutulabilirsiniz. Aşağıda belirttiğimiz kodlar ve cezai anlamları trafik.gov.tr üzerinden alınmıştır.

Kod 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,

Kod 14/1-a Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dâhil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak,

Kod 14/1-b Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,

Kod 16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak

Kod 17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde, karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin almadan apı ve tesis yapmak,

Kod 18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında ilgili belediyeden izin almadan yapı ve tesis yapmak,

Kod 20/1-a/1 Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak

Kod 20/1-d Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112'nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,

Kod 20/1-d-8 İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları

Kod 21/1 Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,

Kod 21/5 Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek,

Kod 22 Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi,

Kod 23/2-a Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak

Kod 23/2-b Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak,

Kod 23/3-a-1 Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak,

Kod 23/3-a-2 23/3-a-1 madde hükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,

Kod 23/3-b-1 Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,

Kod 23/3-b-2 23/3-b-1 madde hükümlerine göre işlem yapılan ve verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,

Kod 23/3-c-1 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,

Kod 23/3-c-2 Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek,

Kod 23/4 Tescilli aracı plakasız kullanmak,

Kod 23/5-a Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak,

Kod 23/5-b Araca sahte plaka takmak veya kullanmak,

Kod 25 Tescili zorunlu ve karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı süresi bittiği halde kullanmak,

Kod 26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,

Kod 26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak,

Kod 26/3 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,

Kod 28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması,

Kod 30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,

Kod 30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak,

Kod 31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,

Kod 31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,

Kod 31/2 Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,

Kod 32/1 Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek,

Kod 32/3 Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması,

Kod 34/a Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak,

Kod 34/b Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması,

Kod 34/c Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması,

Kod 35/7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,

Kod 36/3-a Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak,

Kod 36/3-b Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak,

Kod 36/3-c Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak,

Kod 37 Bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmayanlara bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek, 11 yaşını bitirmeyenlere bisiklet kullandırmak, 15 yaşını bitirmeyenlere elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullandırmak, 13 yaşını bitirmeyenlere motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek,

Kod 39/2 Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri,

Kod 39/3 Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak,

Kod 39/4 Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak,

Kod 42/11 Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,

Kod 44/1-a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,

Kod 44/1-b Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,

Kod 46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,

Kod 46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,

Kod 46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek,

Kod 46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,

Kod 46/2-e Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panel Van, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,

Kod 46/2-f Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,

Kod 46/2-g Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,

Kod 46/2-h Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,

Kod 46/3 Karayollarının belirli kesimlerinde ve zorunluluk olması halinde, hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,

Kod 47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,

Kod 47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak

Kod 47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,

Kod 47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,

Kod 48/5 Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak,

Kod 48/8 Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,

Kod 48/9 Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dâhil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,

Kod 49/3 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması,

Kod 51/2-a Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dâhil) kadar aşmak,

Kod 51/2-b Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dâhil) kadar aşmak,

Kod 51/2-c Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak,

Kod 51/5-a Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,

Kod 51/5-b Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,

Kod 52/1-a Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

Kod 52/1-b Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,

Kod 52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak,

Kod 52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak,

Kod 53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,

Kod 53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,

Kod 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,

Kod 53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,

Kod 53/2-a Sağa ve sola dönüşlerde sürücülerin, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi,

Kod 53/2-b Sağa ve sola dönüşlerde sürücülerin, varsa bisiklet yolundaki ve bisiklet şeridindeki bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermemesi,

Kod 53/2-c Sürücülerin, sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermemesi,

Kod 54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek,

Kod 54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek,

Kod 55/1-a Geçilmek istenen araç sürücüsünün; duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması,

Kod 55/1-b Geçilmek istenen araç sürücüsünün; dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmesini sağlamak için; aracını elverdiği oranda sağ kenara almaması, yavaşlamaması, gerektiğinde durmaması

Kod 55/1-c Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması

Kod 55/2 54/1 maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak,

Kod 56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,

Kod 56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa; sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaması, gerektiğinde sağa yanaşıp durmaması, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen aracın, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,

Kod 56/1-c Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip),

Kod 56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,

Kod 56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananların motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları,

Kod 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

Kod 57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi,

Kod 57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,

Kod 57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek,

Kod 57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,

Kod 57/1-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi,

Kod 58 İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,

Kod 59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,

Kod 60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,

Kod 60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

Kod 60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,

Kod 60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,

Kod 60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,

Kod 60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,

Kod 60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,

Kod 60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,

Kod 61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,

Kod 61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,

Kod 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,

Kod 61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,

Kod 61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,

Kod 61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,

Kod 61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,

Kod 61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,

Kod 61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,

Kod 61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,

Kod 61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,

Kod 61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,

Kod 61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,

Kod 61/1-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,

Kod 61/1-o Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,

Kod 62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,

Kod 63 Araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak,

Kod 64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak,

Kod 64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması

Kod 64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak,

Kod 64/1-b-1 Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak,

Kod 64/1-b-2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak,

Kod 64/1-b-3 Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek,

Kod 64/1-b-4 Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak,

Kod 64/1-b-5 Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak,

Kod 64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyretmek,

Kod 65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,

Kod 65/1-b(a) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak,

Kod 65/1-b(b) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak,

Kod 65/1-b (c) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmak

Kod 65/1-b (d) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmak,

Kod 65/1-b (e) Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25'in üzerinde fazla aşmak,

Kod 65/1-c Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak,

Kod 65/1-d Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,

Kod 65/1-e Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak,

Kod 65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,

Kod 65/1-g Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek,

Kod 65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek,

Kod 65/1-i Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklemek,

Kod 65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,

Kod 65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,

Kod 65/4 Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek,

Kod 65/A Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak,

Kod 66 1- Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda sürmek, 2- Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürmek, 3- Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin ikiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek, 4- Bisikleti ellerini bırakarak sürmek, 5- Elektrikli skuter ve motorlu bisikleti manevra dışında tek elle sürmek, 6- Motosikleti devamlı iki elle sürmemek, 7- Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşımak, 8- Elektrikli skuteri otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanmak, 9- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlere, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmek, 10- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımak, 11- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasını taşımak,

Kod 67/1-a Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,

Kod 67/1-b Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak,.

Kod 67/1-c Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek,

Kod 67/1-d Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,

Kod 68/1-a 68/1-a-1, 68/1-a-2 ve 68/1-a-3’te sayılan haller dışında; taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan bulunduğu halde yayaların bisiklet yolunda veya şeridinde ya da taşıt yolunda yürümesi,

Kod 68/1-a-1 1-Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları iten veya taşıyan kişilerin taşıt yolunu kullanırken yönetmelikte belirtilen tedbirleri almamaları ve taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmeleri, 2-Bir yetkili veya görevli yönetiminde düzenli şekilde taşıt yolunda yürüyen yaya kafilelerinin, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almadan ve imkân oranında tek sıra halinde yürümemeleri ve taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmeleri,

Kod 68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri,

Kod 68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, yayaların taşıt yolunun sol kenarını izlememeleri,

Kod 68/1-b Yüz metreye kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunduğu halde yayaların, karşı tarafa geçmek için taşıt yolunun yaya ve okul geçidi veya kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerini kullanmaları.

Kod 68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde yayaların bu işaretlere uymaması,

Kod 68/1-b-2 Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi tarafından yönetiliyorsa, geçecekleri doğrultu açılmadan yayaların taşıt yoluna girmesi,

Kod 68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları,

Kod 69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak,

Kod 69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek,

Kod 70 Gerekli makamdan izin almadan karayolu üzerinde yarış ve koşu düzenlemek,

Kod 71 Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,

Kod 72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,

Kod 73/a Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek

Kod 73/b Araçlardan bir şey atmak veya dökmek,

Kod 73/c Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak,

Kod 74/a Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek

Kod 74/b Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,

Kod 75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıklarında diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri/inmeleri veya Yönetmelikte belirtilen haller dışında yakılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadan kullanılması,

Kod 76/1-a Demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamak, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmek,

Kod 76/1-b Işıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, durmamak, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek,

Kod 77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları,

Kod 77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek,

Kod 78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,

Kod 78/1-b Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması,

Kod 79 Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya almaya teşebbüs etmesi,

Kod 81/1-a Trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması,

Kod 81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dâhil kaza yerindeki durumu değiştirmek,

Kod 81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi,

Kod 81/1-d-1 Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) kazayı yetkililere bildirmemesi,

Kod 81/1-d-2 Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması,

Kod 81/1-e Trafik kazasına karışarak; sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren sürücülerin, zarar verdikleri araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmaması, ilgilileri bulamadığı takdirde durumu tespit ederek zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakarak ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermemesi,

Kod 82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemlerini almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi ve yetkililerin talebi halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmemesi,

Kod 82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmamak,

Kod 82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek,

Kod 91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak,

Kod 94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek,

Kod 99 Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek,

Kod 101 Sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaması,

Kod 104 Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak,

Kod 118 Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak

Kod 118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek,

Kod 123/4 Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını Kanun ve Yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek,

Kod 123/5 Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak,

Kod 131/6-a Yetkisiz olarak tescil plakası basmak,

Kod 131/6-b Yetkisiz olarak tescil plakası dağıtmak,

Kod 131/6-c Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kâğıtları yetkisiz olarak basmak,

Kod 131/6-d Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kâğıtları yetkisiz olarak dağıtmak,

Kod Ek-2/1 Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek,

Kod Ek-2/3-a Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Kod Ek-2/3-b Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Kod Ek-2/3-c Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Kod Ek 2/5 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tehdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,

Kod Ek-2/6 Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak,

Kod Ek-6 Görevini kötüye kullanmak.

Kod Ek-8 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek